MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Co říká nový občanský zákoník o rodinném závodě?

2.5.2017 —


Nový občanský zákoník poprvé upravil rodinný závod jako svébytný institut. Definoval jej pomocí právní fikce. Podle důvodové zprávy byla tato úprava navržena proto, aby upravila vztahy za situace, kdy členové rodiny pro rodinný závod fakticky pracují, ale jejich práva a povinnosti nejsou upraveny zvláštní uzavřenou smlouvou.

V novém občanském zákoníku je definován obchodní závod jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. To platí i pro závod rodinný – je to tedy soubor obchodního jmění, které slouží k podnikání. Rodinný závod je určen osobami, které se trvale podílejí na jeho provozování. Takový obchodní závod musí být ve vlastnictví jedné z v zákoně uvedených osob.

Aby šlo o rodinný závod, musejí v něm společně pracovat: – oba manželé, nebo – jeden z manželů a s ním příbuzní až do třetího stupně, nebo – osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně

Aspoň jedna z těchto osob zároveň musí závod vlastnit. Pokud závod založí třeba bratři a sestry, rozvedené osoby nebo pár, který není sezdaný, nebudeme moci takový závod pokládat za závod rodinný.

Typicky se pak může jednat o závod ve formě provozu rodinného penzionu či restaurace, kterou provozuje jeden z členů rodiny, a další členové rodiny mu pomáhají. Jak uvádíme dále, pravidla o rodinném závodě se neaplikují na situace, kdy členové rodiny podnikají v rámci obchodní korporace (tedy například jako společníci společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti).

Role osob v rodinném závodě Důležité pravidlo je, že na roveň členu rodiny, který pro rodinný závod trvale pracuje, je postaven také ten člen rodiny, který trvale pracuje pro rodinu (tedy se například stará o rodinnou domácnost). Osobní péče o rodinu a její členy má tak dle zákona stejný význam jako poskytování majetkových plnění. Vyloženě práce pro rodinu jako samotný pojem však v zákoně definována není.

Pokud obchodní závod vlastní právnická osoba, ve které jsou společníky kromě členů rodiny také nějaké třetí osoby, o rodinný závod nepůjde.

Dále také platí, že před ustanoveními o rodinném závodu se přednostně použijí pravidla nastavená mezi manžely, co se týče jejich společného jmění (když si manželé ujednali majetkový režim, který se odlišuje od režimu stanoveného zákonem). Zákon také upravuje možnost, jak může být účast člena rodiny přenesena na jiného člena rodiny, je to však vázáno na poměrně přísně nastavené odsouhlasení ze strany ostatních členů rodiny účastnících se provozu závodu.

V určitých situacích se úprava o rodinném závodě nepoužije: – na rodinnou firmu ve formě korporace; – je zde smlouva o tiché společnosti; – práce probíhá na základě smluv podle zákoníku práce; – jsou zde smlouvy, které mají podobnou právní povahu (to může být např. smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o dílo nebo zprostředkovatelská smlouva)

V těchto případech jsou vztahy mezi členy rodiny dostatečně upraveny jinak, proto zde rodinný závod není na místě.

Nároky členů rodiny z provozu rodinného závodu Členové rodiny, kteří se fakticky účastní na vlastním provozu rodinného závodu, musejí dostat svůj podíl na vytvořeném zisku (nebo případně také na věcech, které byly ze zisku pořízeny). Jejich podíl musí odpovídat množství a druhu práce, kterou pro rodinný závod odvádějí. Tohoto podílu se osoba, která je plně svéprávná (musí být zletilá, tedy obvykle starší 18 let) může osobním prohlášením vzdát. Takové prohlášení potom musí mít formu veřejné listiny (např. notářský zápis). Je nutné, aby bylo jisté, že tento projev vůle nebyl vynucen a byl dotyčnou osobou uvážen. Členové rodiny, kteří se účastnili provozu rodinného závodu, mají předkupní právo při zcizení rodinného závodu nebo spoluvlastnického podílu. To platí také při zcizení věci, která dosud trvale sloužila při provozu rodinného závodu. Toto právo si však patrně mohou osoby v rámci rodinného závodu upravit jinak nebo jej zcela vyloučit.

Jaká je však odpovědnost osob, které pomáhají hlavnímu majiteli při provozu rodinného závodu?

Rozhodování v rodinném závodě

Rozhodnutí ohledně rodinného závodu jsou přijata tehdy, když se pro ně vysloví většina hlasů rodiny. Podle důvodové zprávy se nemá brát zřetel na vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Roli hraje jen to, zda se ten či onen člen rodiny účastní provozu rodinného závodu. A je jedno, kdo závod právně vlastní. Všichni členové rodiny, kteří se podílejí na jeho chodu, tedy rozhodují především o: – použití zisku

– změnách základních zásad provozu – záležitostech, které jsou mimo obvyklé hospodaření

Důvodem pro výše uvedená pravidla, která se mohou zdát poněkud překvapivá, je myšlenka, že je třeba chránit zdroj obživy všech členů rodiny, kteří se na rodinném závodě podílejí. Uvedená pravidla, ač mohou vypadat spravedlivě, ve skutečnosti mohou znamenat pro mnoho provozovatelů závodů, které by mohly spadat pod režim rodinného závodu, poměrně velký problém. Ač si to třeba neuvědomují, zákonodárce automaticky zapojil do jejich podnikání, resp. rozhodovacího procesu, další členy rodiny. Tedy osoby, které nemusí být vlastníky daného majetku.

Zánik účastenství na rodinném závodu

Účastenství na provozu rodinného závodu zaniká, např. když dotyčná osoba přestane vykonávat práci v rodinném závodě nebo přestane vykonávat práci pro rodinu (např. prarodič se přestane starat o dům, kde celá rodina bydlí, i když se o něj dosud aktivně staral). Účastenství samozřejmě zaniká také tehdy, když je závod zcizen nebo se vztah dotyčných osob k provozu závodu začne řídit jinými pravidly (např. dojde k uzavření pracovní smlouvy nebo pro provoz závodu vznikne právnická osoba). Při zániku svého účastenství na rodinném závodě má dotyčný člen rodiny právo na vypořádání svého podílu na zisku. Za určitých podmínek se tak nemusí stát jednorázovým vyplacením, ale postupně, formou splátek.

Informace pro tento článek pocházejí ze zákonné úpravy, důvodové zprávy, a článků zveřejněných na webech portal.pohoda.cz a epravo.cz.


co-rika-novy-obcansky-zakonik-o-rodinnem-zavode

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.