MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Diverzifikace obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – výhoda či chaos?

1.3.2016 — , ,


Je tomu více jak rok, kdy nabyla účinnosti nová legislativa týkající se obchodních korporací, která s sebou přinesla mnoho novinek. Jednou z nich byla bezpochyby i změna úpravy podílů ve společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“). Společníci mohou nově vlastnit více obchodních podílů v jedné společnosti. Ve společenské smlouvě mohou také určit více druhů obchodního podílu a zároveň i jejich obsah, tedy práva a povinnosti společníka, které jsou s konkrétním druhem podílu spojené.

Základní úpravu obsahuje ustanovení § 135 odst. 1 zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který uvádí, že „Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů.“ Tyto podíly a jejich obsah budou zároveň ve společenské smlouvě závazně stanoveny (§ 136 a § 146 odst. 1 písm. d) ZOK), nelze je tedy ad hoc vytvářet například usnesením valné hromady. Pro vymezení nových druhů podílů je vždy třeba provést změnu společenské smlouvy. Zároveň však není stanoven žádný kvantitativní či kvalitativní limit omezující fantazii společníků. Hranici představují pouze obecné právní zásady, mezi které patří zejm. zákaz diskriminace, tedy že společníci se stejnými obchodními podíly musí mít stejná práva a povinnosti. Co se pojmenování jednotlivých druhů podílu týče, nechává ZOK společníkům také volnou ruku. Ustanovení § 135 odst. 1 ZOK stanoví pouze, že „podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

Obsahem obchodního podílu jsou společnická práva a povinnosti, které mohou být povahy jak majetkové (právo na podíl na zisku, právo na vypořádání či příplatková povinnost), tak nemajetkové (hlasovací právo společníků, právo na informace apod.). S některým z druhů podílu může být spojeno např. pouze právo na podíl na zisku, s jiným naopak pouze právo hlasovací.

Počet nejrůznějších kombinací je, zdá se, neomezený. Odborníci na obchodní právo však před přílišnou diverzifikací a předimenzováním práv a povinností v jednotlivých druzích podílů varují. V jejich důsledku by totiž mohlo dojít k vyprázdnění ostatních podílů a nejasnostem při určování práv a povinností jednotlivých společníků.

Až budoucnost ukáže, jak se nová úprava v praxi uplatní, zda je pro české společnosti dostatečně atraktivní, nebo naopak přináší příliš chaosu do korporátního práva.


Tereza Leníčková

Tereza Leníčková je koncipientka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners.

Olga Fojtíková

Olga Fojtíková je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

diverzifikace-obchodniho-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-vyhoda-ci-chaos

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).