MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Next Gen Study 2017: Stejné nadšení, jiná cesta

29.5.2018 —


Společnost PricewaterhouseCoopers vypracovává každý rok studii mezi zástupci nastupující generace v rodinných firmách. Představme si v následujícím článku některé z poznatků této studie z roku 2017, která byla již třetí studií svého typu v řadě.

Studie se zúčastnilo 35 zástupců nastupující generace rodinných firem, tzv. next gens, z 21 zemí světa, kteří se zúčastnili hloubkových rozhovorů. Vedle těchto hloubkových rozhovorů se ještě zúčastnilo 102 respondentů krátkého online dotazníku. Na základě výzkumu lze u next gens pozorovat několik obecných charakteristik. Většina z nich dosáhla vysokoškolského vzdělání, mají zkušenosti ze zahraničí (jak studijní, tak pracovní) a často si vyzkoušeli práci v jiné firmě.

Studie v roce 2017 se zaměřila především na to, charakterizovat čtyři odlišné směry, kterými se nastupující generace v rodinných firmách vydává. Za první můžeme považovat tzv. správce (stewards), kteří ochraňují výnosnost a zajímají se o dlouhodobou udržitelnost firmy. Tito správci tvoří přibližně 20 % next gens. Další skupinou jsou zastánci změn (transformers), kterých je přibližně 35 % a rádi využijí každou příležitost a podporu k provedení zásadních změn. Zbylých 45 % zástupců můžeme rozdělit na tzv. intrapreneurs (podnikatele v rámci rodinné firmy) a entrepreneurs (podnikatele vně rodinné firmy). Zástupci obou těchto skupin jsou podnikaví a inovativní. Intrapreneurs zavádí své inovace v rámci fungující rodinné firmy, zasluhují se o nový přístup k výrobě či marketingu. Jejich přístup může být pro firmu riskantní, ale v případě úspěchu je velmi výnosný. Naopak entrepreneurs se rozhodnou založit vlastní firmu, která je mnohdy podpořena prostředky z rodinného podnikání, ale vyzkoušejí si zde, co založení a vedení vlastní firmy obnáší. Když tento plán nevyjde, rodinné firma je tu pro ně a mohou se vrátit.

Další část Next Gen Study 2017 se zaměřila na inovace a jejich využití v rodinných firmách. Právě next gens jsou ti, kdo často novinky do rodinných firem přináší. 82 % z nich to považuje za důležité či přímo nezbytné a 56 % hraje v rodinné firmě klíčovou roli v této oblasti. Next gens více používají digitální technologie. Do firem přinášejí profesionalizaci a diverzifikaci. Důležitým je pro ně také společenský dopad jejich rodinné firmy. Pouze 15 % dotazovaných si ale myslí, že si jejich firma vede v zavadění inovací dobře. 29 % je si vědomo toho, že by to jejich firma mohla dělat jinak a lépe.

Z provedeného výzkumu vyplynulo 5 klíčových faktorů, které jsou nezbytné pro dosažení úspěchu jak nastupující generace, tak celé firmy. Next gens za ně považují: firemní kulturu, komunikaci (jak interní, tak externí), srozumitelnost, důvěryhodnost a věrnost. A jak toho dosáhnout? Samotní zástupci nastupující generace radí, aby snaha dělat změny nebyla příliš rychlá a ukvapená. Rodinná firma potřebuje svůj čas. Je nutné porozumět současné generaci, naslouchat jí a učit se. Nezbytností je také vlastní síť kolegů a spolupracovníku a tvrdá práce.

Celou studii Next Gen Study 2017 naleznete na tomto odkazu:

https://www.pwc.com/gx/en/family-business-services/assets/next-gen-study-2017.pdf


next-gen-study-2017-stejne-nadseni-jina-cesta

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.