MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Předání otěží mladší generaci

6.6.2016 —


Rodiny po celém světě hledají cesty, jak své potomky co nejlépe připravit na převzetí výkonných rolí s velkou odpovědností v rodinné firmě. Vzdělávání a příprava nových lídrů je záležitost, ve které se musí angažovat nejenom mladí, ale také příslušníci starších generací, kteří již v podniku působí delší dobu. Seznam aktivit, které je vhodné a žádoucí zavést, by mohl být opravdu velmi dlouhý. Vhodné vzdělávání se může skládat z povinných školení, ale také z toho, co sami mladí chtějí, co si sami vyberou nebo naleznou. Aby se vše vyvinulo správným směrem, je dobré, aby starší příslušníci rodiny mladé podpořili a přizvali je k sobě – aby jim ukázali, jak to chodí.  I mladí sami si pak lépe uvědomí, co vlastně potřebují znát a umět. Díky tomu je pak snazší nalézt či připravit správné vzdělávací programy a aktivity.

Denise H. Kenyon-Rouvinez píše na webu tharawat-magazine.com o výsledcích výzkumu, jež pro Vás níže shrnujeme, ve kterém byli zástupci generace, která by měla brzy přebrat vedení svých rodinných podniků, dotázáni na témata o kterých se domnívají, že se o nich musí ještě něco naučit. Bez zaváhání byla nejčastěji jako hlavní téma jmenována správa rodinných i podnikových záležitostí. Hned za touto odpovědí byly nejčastěji zmiňovány podnikavost, leadership a problematika nástupnictví samotného. Dále také osobní rozvoj, budování vztahů a vazeb s další generací a komunikace.

Najít cestu, jak co nejlépe připravit další generaci na zastávání výkonných rolí, to je jistě náročný úkol. Musí se naučit jak organizovat a řídit byznys, aniž by byly ohroženy vztahy uvnitř rodiny.

Nastavit kulturu v rodině tak, aby byla podporována a usnadněna mezigenerační výměna znalostí a zkušeností, to je víc než vhodné. Samo o sobě však něco takového nestačí. Rodiny musejí najít způsob, jakým předat své bohaté znalosti a dědictví další generaci. Přitom ji však musejí motivovat, aby se o byznysu sama učila a dál vzdělávala. Nejde zde o jednorázovou akci. Vyžaduje to skutečný pocit závazku a odhodlání na obou stranách, u starší i mladší generace.

Během 25 let výzkumu web tharawat-magazine.com zjistil, že vzdělávání další generace o záležitostech rodinného byznysu může být jedním z klíčových prvků, které posílí pouto mezi rodinou a rodinným podnikem. Také to pomáhá vybudovat dlouhodobou vizi, která bude pro novou generaci dostatečně přitažlivá. Vytvoření platformy, na které se budou sdílet zkušenosti napříč rodinou, je pak mnohem snazší. Když se někomu dostane důkladného a kvalitního vzdělání ohledně záležitostí rodinné firmy, pomůže mu to (v případě jeho zájmu a úsilí) vytvořit si silnou osobní vizi a identitu budoucího vlastníka celého podniku.

Při přípravě příští generace je třeba vzít v úvahu tři stejně důležité oblasti

1) Aktivity rodinné firmy: Spojené s tím, co je to rodinná firma

Každá generace by měla být seznámena s historií, kterou za sebou rodinná firma má. Všichni v rodině také mají nárok na seznámení s rodinným dědictvím a hodnotami. Ne každý bude inklinovat ke studiu záležitostí spojených s podnikáním samým, nicméně je nutné vědět, v jakém stavu se rodinná firma nachází, všichni by měli mít přehled alespoň v základních ohledech – měli by vědět, jaké firma přináší výsledky, jak je na tom s inovacemi, marketingem, financemi a společenskou odpovědností.

Abyste vytvořili praktické a interaktivní příležitosti k učení v reálném chodu společnosti, je třeba značného úsilí. Tak však nejlépe stimulujete zájem svých mladších příbuzných. Z jejich strany je pak nutná otevřená mysl, zvědavost a zodpovědnost, aby se mohli úspěšně zapojit do chodu věcí. Rodinná firma často nabízí letní stáže, workshopy s klíčovými zaměstnanci, úzce zaměřené kurzy nebo studijní projekty. Pro vytvoření zájmu a pocitu zapojení je však lepší dát potomkům šanci říct svůj názor a příležitost být slyšen.

2) Obecné záležitosti rodinné firmy: Pochopení úskalí rodinných firem

Hlubší vhled do podnikání a jeho problémů i výzev mladší generaci dodá přehled o tom, jaká je dynamika rodinné firmy a také jakým tlakům čelí rodina, která firmu řídí. To, že mladé generaci dodáte vědomí o možných nástrahách, které přináší různé přístupy k nástupnictví, správě společnosti a komunikaci, je cestou jak vytvořit kultivovanou diskuzi uvnitř rodiny. Na základě takové diskuze pak můžete přijímat rozhodnutí a hledat kompromisy. Pro takové základní přiblížení a základní pochopení celé problematiky existuje mnoho různých cest. Následně je však nutné, aby rodina toto poznání v mladých podporovala a rozvíjela. Můžete využít celou řadu nástrojů – učení od ostatních členů rodiny, zápis do studijních programů na vysokých školách, popř. najmutí konzultantů a jiných expertů.

3) Osobní rozvoj: Příprava na budoucí vytváření hodnot jako majitel, manažer a člen rodiny

Stejně jako každý výkonný manažer, i budoucí manažeři mohou profitovat ze vzdělávání zaměřeného na osobní rozvoj. Rodina jim k tomu může poskytnout vhodné příležitosti a nástroje – a také své zkušenosti. Tím jim pomůže formovat a rozvíjet jejich vlohy a schopnosti. Jinými slovy, vybaví je na budoucí úspěch v jejich manažerské kariéře. Je důležité mladou generaci motivovat k přidávání hodnoty, zapojení se a využití nejrůznějších možností k naplnění svých osobních cílů a snů. Externí poradci a obchodní školy mohou poskytnout velice přínosné a poučné zážitky díky zprostředkování spolupráce a intenzivnímu rozvoji leadershipu.

Na to, aby se z příslušníků mladé generace stali budoucí lídři vaší firmy, samozřejmě neexistuje univerzální návod. Každá rodina musí nalézt a zformovat vlastní přístup ke vzdělávání svých potomků. Čas a místo jsou v této souvislosti také velice důležité. O co jde především, je kvalita vzdělání a průběžné přípravy. Mladí se musí dostat mimo svou komfortní zónu, musí získat reálné pracovní zkušenosti a musí absolvovat vhodné studijní programy, aby se mohli co nejdříve aktivně zapojovat. Spolu s tím pak následně poroste jejich odhodlání a chuť pokračovat v práci pro rodinnou firmu. Maximum zkušeností je, dle uvedených odborníků, získáno, když se členové rodiny učí společně. A koneckonců přeci jen jde o budoucnost společné firmy a vlastní rodiny.


predani-otezi-mladsi-generaci

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.