MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Přímé investice: Co znamenají pro rodinu? Je třeba diskuze a příprava

29.4.2019 —


Jak uvádí článek na webu ffipractitioner, mohou být přímé investice pro rodinné firmy dobrou cestou jak si zajistit mezigenerační investiční úspěch. Článek vychází z informací, které byly získány v rozhovoru s autorkou knihy zaměřené právě na přímé investice. Tento přístup k investicím totiž nabízí jak zajímavé zhodnocení vložených prostředků, tak některá specifická rizika.

Přímé investice do firem: Příležitost poznat, co rodina vlastně chce

Rodinné firmy jsou různé – některé z nich se udrží po desítky let a daří se jim stále produkovat kvalitní a žádoucí produkty a služby. Jiné firmy postupně zeslábnou a přestanou být na trhu relevantními hráči. Jiné firmy, ač dobře fungující, jsou nakonec prodány. Tato rozhodnutí vycházejí jak z manažerských úvah, tak z potřeb rodiny samotné. V každém případě rodinná firma tím či oním způsobem pro rodinu vygenerovala nějaký kapitál – otázka je, jak s ním naložit. Kromě investičních fondů a nemovitostí existuje ještě jedna zajímavá cesta: a tou jsou přímé investice do jiných obchodních společností, jak píše Kirby Rosplock ve své knize.

Tyto investice mohou směřovat do jiných oblastí, než v kterých je aktivní původní rodinná firma. Mohou být tak méně svázány s oborem nebo vášní toho kterého jednotlivce, který stál u zrodu rodinné firmy. To umožňuje pustit se do podnikání v nějakém jiném oboru, možná perspektivnějším nebo snazším. Členům rodiny, a to především mladší generaci, potom takové investice umožňují vyzkoušet si roli, která nebude pasivní – mohou se stát investory nebo akcionáři v něčem, co nesouvisí přímo s primárním byznysem rodiny. Mohou tak v menším měřítku získat určité nové zkušenosti o správě majetku, řízení a byznysu.

Jaká doporučení by si rodiny i jejich investiční poradci měli vzít k srdci?

Dobrý nápad je sepsat si vlastní investorský záměr. To je dokument, který zachycuje rodinné hodnoty, kritéria a cíle. Tímto dokumentem se pak budou poměřovat investiční rozhodnutí. Je třeba jej zpracovat ještě předtím, než se přistoupí k investici samotné. Bude pak fungovat jako určité vodítko kde investovat, co koupit a kdy to zas prodat a investici opustit. Jde prostě o to, aby se nezapomínalo na určité základní úvahy, které danou rodinu k tomuto způsobu investování prostředků vedlo.

Může například nastat situace, že rodinní příslušníci díky svému rodinnému byznysu mají skvělý odborný přehled o nějakém odvětví. Je pak docela dobře možné, že budou chtít investice směřovat do podobného nebo na tuto oblast navázaného oboru, aby svou výhodu odbornosti mohli náležitě využít.

Rodinní příslušníci by měli být k investičnímu rozhodnutí přizváni

 Celá příprava přímé investice může být pro rodinu skvělým tréninkem, píše Kirby Rosplock. Může jim to pomoci naučit se nové věci ohledně byznysu ze všech možných úhlů. Budou se totiž muset snažit pochopit nové věci, rozhodovat se a nacházet správné odpovědi. Poslouží to také k tomu, aby se dozvěděli, jak velké riziko jsou vlastně ochotni nést. To si předtím možná jasně neuvědomili, teď se to však ukáže být zásadní a hmatatelnou otázkou.

Ukáže se tak například, zda chtějí riskovat a vložit peníze do startupu, který zatím ještě nemá finální produkt a není tak jisté, zda uspěje. Možná že se však při diskuzích postupně ukáže, že takové riziko je pro členy rodiny nepřijatelné. Upřednostní proto raději investici do stabilnější firmy, která je v pokročilejší etapě svého vývoje. Pro členy rodiny se podobná investorská rozhodnutí mohou ukázat jako přínosná – naučí se totiž, jak přemýšlet zároveň jako podnikatelé a jako investoři. Dosud totiž možná mysleli jen v rámci uvažování jedné této role.

Je dobré si dopředu stanovit, v jakém okamžiku by měla být investice opuštěna a zpeněžena

 Ještě před investicí samotnou je dobré se zamyslet nad tím, kdy by vlastně měla být ukončena. Jaké podmínky musejí nastat, jaká jsou omezení? Jaké jsou představy a očekávání rodiny? Právě úvahy nad tím, za jakých podmínek má k ukončení přímé investice dojít, budou pro mnohé vystřízlivěním. Dostane je to opět do velice praktického módu. Do hry vejdou faktory jako jsou podmínky investice, očekávaná návratnost, načasování a správa investic. Investoři se také musejí zamyslet nad tím, jakou likviditu potřebují a zda si mohou dovolit jít do investice, která se nenechá snadno proměnit zpět na hotové peníze. Dojde na hodnocení rizik a vyjednávání o tom, jaké záruky rodina bude mít pro případ, že by investice nepřinášela to, co se od ní očekává.

Definujte si úspěch už na začátku

 Různí členové rodiny budou mít různé pohledy na to, co je úspěch dané investice. Má to co dělat s rozdíly mezi generacemi. Mileniálové bývají daleko více zaměřeni na společensky zodpovědné podnikání a na dopad dané obchodní společnosti na širší komunitu a společnost jako celek. Ukazuje se, že chtějí, aby jejich činnost i investice přispívali ke zlepšení společnosti – a samozřejmě aby přitom vznikal zisk.
Pro starší generaci toto možná není tak samozřejmý přístup. Možná že úspěch definují prostě tak, že investice přinese výnosy – nehledě na to, jak velký pozitivní přínos bude vytvořen pro komunitu jako celek.
Právě proto je vhodné si promluvit o tom, co vlastně pokládáme za úspěch. Musíme se sjednotit na tom, čeho chceme dosáhnout – jenom tak lze předejít konfliktům a rozčarováním v budoucnosti, až už budou peníze zainvestovány a vše bude daleko vážnější a citlivější.

Přímé investice nejsou pro každou rodinu

Investovat přímo do nějaké jiné obchodní společnosti, to nemusí být pro každého. Když však rodina zaujme disciplinovaný postoj, nenechá se strhnout osobními vrtochy a pečlivě celou věc promyslí, není se čeho obávat. Benefity jsou jasné – důkladná diskuze takového investičního kroku přinese v rámci rodiny větší informovanost, nové znalosti a také lepší poznání sebe sama. V procesu promýšlení investice se určitě objeví mnoho nových poznatků a bude se muset zvážit, co ten který člen rodiny vlastně chce a co si přeje. Rozdílné generace se spolu budou moci pobavit o tom, na co by jinak možná nikdy nepřišla řeč. Rodinu to tak může posílit a stmelit. Její příslušníci si budou lépe rozumět – a i když se možná na všem neshodnou, aspoň budou vědět, že na určité věci existují v rámci rodiny různé názory.


prime-investice-co-znamenaji-pro-rodinu-je-treba-diskuze-a-priprava

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.