MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodinná ústava znamená větší úspěch

9.1.2017 — ,


Každá čtvrtá rodinná firma funguje na základě tzv. rodinné ústavy. K tomuto výsledku došla studie společnosti PwC vypracovaná společně s INTES Akademie für Familienunternehmen a WHU – Otto Beisheim School of Management, jejímiž respondenty bylo 148 vlastníků rodinných firem v Německu. Její výsledky přináší článek publikovaný na webových stránkách PwC.

Co znamená rodinná ústava? Je to základní pilíř systému vnitřních pravidel podnikatelské rodiny a rodinné firmy, který se nazývá family business governance (pravidla správy rodinné firmy). V rodinné ústavě si členové podnikatelské rodiny (většinou jen ti, kteří se podílejí na vlastnictví dané firmy) dohodnou základní pravidla pro své vzájemné působení v rámci rodinné firmy, resp. i mezi sebou v rámci své rodiny. Stanoví si předěl, kde tyto vztahy střídají vztahy rodinné, a ujednají si vzájemná základní pravidla, tedy jak určitá práva, tak i povinnosti (ač rodinná ústava není právně závazným dokumentem).

Podle valné většiny zahraničních odborníků, je vytvoření rodinné ústavy a struktur family business governance pro dlouhodobý rozvoj rodinné firmy i dané rodiny nesmírně přínosné. Z jasně nastavených pravidel mají prospěch především větší firmy (skupiny), s rozvětvenými vlastnickými rodinami, které v nich působí již po více generací.

Rodinná ústava rychleji a snáze řeší konflikty mezi společníky

Pro naprostou většinu dotázaných firem, které si určitou rodinnou ústavu či protokol zřídily, představuje její existence především zajištění „míru a stability“. Za největší výhodu považují fakt, že případné konflikty v rámci vlastnické skupiny a rodiny neohrožují existenci podnikání. Pro často antagonistické zájmy v rámci jedné skupiny osob jsou k dispozici pravidla pro řešení konfliktních situací. Pravidla stanovená samotnými členy rodiny jim dodávají sílu při řešení těchto situací a určitou společnou základnu.

Co je, však velmi zajímavé je fakt, že rodinné ústavy a nastavení vnitřních pravidel nevedou jen ke stabilnějšímu fungování a snížení rizika ničivých konfliktů. Podle uvedených statistik mají společnosti s kodifikovanými pravidly chování v průměru prokazatelně vyšší zisk. 58 % společností s rodinnou ústavou dosahuje zisku přes 5 %, ze společností bez vnitřních pravidel toto pak údajně zvládne jen 46 %.

Přes 70 % rodinných firem považuje rodinné ústavy za smysluplné

Rovněž rodinné firmy, které ústavu nemají, ji považují za smysluplnou, pozitivně se k ní staví přes 70 % dotázaných. 60 % z nich již začalo podnikat konkrétní kroky k jejímu přijetí a naprostá většina tak hodlá učinit již během následujících tří let. Doufejme, že se i čeští podnikatelé v tomto ohledu inspirují a začnou na svých rodinných ústavách a pravidlech správy svých rodinných firem pracovat.


rodinna-ustava-znamena-vetsi-uspech

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

Olga Fojtíková

Olga Fojtíková je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.