MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodinné firmy: Jde i v nich v první řadě o peníze?

12.2.2018 —


Peníze jsou důležité, o tom jistě není sporu. Penězi můžeme měřit hodnotu, nakupovat za ně nebo jimi plnit své dluhy, ale značný vliv peníze mají i v oblastech, kde bychom tak velký vliv možná ani nečekali. V kontextu rodinných firem jsou právě peníze to, co je jádrem mnoha konfliktů.

Stejně jako Randolp Waesche ve svém článku si i my uvědomujeme, že rodinné firmy jsou dnes základním stavebním kamenem většiny rozvinutých západních ekonomik. A právě v těchto firmách peníze spojují rodinu napříč generacemi, protože jsou výsledkem společného úsilí – někdy se ale jednotliví členové rodiny rozcházejí v názoru na to, co je pro tyto peníze správným účelem. Konflikt v takovém případě může vyvstat snadno. A může být ostrý a prudký. Lidé totiž vnímají peníze a jejich úlohu různě. Kdybyste se zeptali na ulici, co to vlastně peníze jsou, dost možná byste dostali mnoho různorodých odpovědí.

Peníze jako zdroj moci

V rodinné firmě obvykle platí, že ten kdo má pod palcem peníze, respektive jejich vydělávání, je tím, kdo rozhoduje. Tento člověk nebo tito lidé, pokud jich je víc, pak rozhodují o osudu celé rodinné firmy. Je těžké jejich pozici zpochybnit, protože v podstatě právě oni do firmy přivádějí peníze.
Proudění peněz nám tak může pomoci pochopit kdo ve firmě má skutečnou moc a kdo rozhoduje o jejím směřování. Tento vliv se samozřejmě může přenášet i do rodinných záležitostí, protože rodina a rodinné podnikání bývají úzce provázány.

Peníze jsou přímo či nepřímo obsaženy v jakémkoli tématu, při jakékoli výměně názorů. Díky nim se dá rozpoznat, co jsou naše skutečné priority a jaké hodnoty skutečně chceme uchovat nebo podporovat. Peníze a jejich pohyb nám prostě obvykle mohou leccos naznačit, jak uvádí Waesche.

Peníze jako příčina svárů a neshod

Ať už konflikt ohledně peněz souvisí s restrukturalizací, snahou o zvýšení mezd, rozvojem a expanzí firmy nebo naopak s omezením její produkce, bude významnou roli při řešení sporu a také pro dopad celého konfliktu hrát to, jak zainteresovaní jedinci sami peníze vnímají.
Může se stát, že jeden z důležitých členů rodiny se bude zdráhat podepsat pod půjčku, kterou má být financována expanze firmy. Možná se totiž sám bojí neúspěchu expanze a následné ztráty své finanční jistoty. I když může jít o něco, co je opravdu v nejlepším zájmu rodinné firmy samotné, mohou zde osobní obavy a preference výrazně zamíchat kartami.

Podobně nesnadná může být snaha nalézt dohodu ohledně vyplacení dividend. Často se stane, že členové rodiny, kteří už nejsou přímo aktivní a nevidí tak do aktuální finanční a provozní situace firmy, mají velice odlišný názor na to, jaká dividenda by měla být vyplacena. Osobní životní standard tak může mít pro některé členy rodiny větší váhu než dlouhodobý zájem firmy. Všechny tyto sporné situace pramení z toho, že lidé peníze a jejich účel nevnímají vždy stejně. Peníze proto mohou zapříčinit mnoho konfliktů právě díky odlišným názorům, které na ně jednotliví členové rodiny mají.

Uvnitř rodiny peníze znamenají něco jiného než jen ukazatel návratnosti, rozložení aktiv firmy nebo poměry mezi dluhem a vlastním kapitálem. Na to se dívají banky a ostatní poskytovatelé úvěrů. V rodinné firmě jsou však peníze posuzovány i jinak než jen na základě technických metrik a ukazatelů.

Když do hry vstoupí chamtivost

Stejně jako po celá staletí, i dnes se v rodinných firmách někdy objeví chamtivost a pocit, že peníze jsou tady pouze pro mě. Vypráví o tom mnoho bajek a lidových moudrostí. I ona slepice, která snášela zlatá vejce, byla zabita právě kvůli chamtivosti. Její majitelé očekávali, že v ní najdou mnoho zlatých vajec a chtěli je všechny najednou. Místo toho však kvůli své hamižnosti přišli o stabilní zdroj příjmů. Staré bajky nás tedy varují, jsou jejich varování ale ve skutečnosti vyslyšena?

Pozor na hamižnost a pohodlí

Podobná situace může nastat, když dojde k rozhodnutí celou rodinnou firmu prodat. Investiční bankéři v takovém případě obvykle naslibují velký zisk. Výsledek však obvykle nebývá tak růžový. A mnoho rodin se tak naučí hořkou zkušenost, že získat najednou velké peníze nebývá vždycky v dlouhodobém pohledu to nejlepší. O velké, jednorázově nabyté bohatství se dá rychle přijít. Po pár letech mohou být už všechny peníze z prodeje firmy pryč a onen stálý přívod peněz, který před tím byl díky rodinné firmě k dispozici, už tu není.

Hamižnost a hádky o sebemenší část zisku nebo vlastnictví mohou negativně ovlivnit celou firmu. Mohou oslabit anebo zcela zpřetrhat vazby mezi příbuznými a tyto problémy se dřív nebo později projeví i na stabilitě firmy. Lidé mají rádi peníze, ale ne vždy jsou si vědomi toho, že je potřeba také velká trpělivost, odříkání a snaha. Bez těchto vlastností vybudovat stálý zdroj příjmu prostě nejde.

Peníze, a proto i chamtivost, tak mohou ovlivnit všechny tři klíčové sféry rodinné firmy: vlastnictví, rodinu a podnikání samotné. Právě peníze jsou prvek, který tyto tři sféry propojuje a také značně ovlivňuje.

Usilujte o shodu ohledně peněz a jejich role

Právě přístup k penězům a uvažování o nich do značné míry určuje rozdíl mezi rodinami, které se dokáží domluvit a drží spolu na jedné straně, a rodinami, které nefungují a topí se ve sporech na straně druhé. Proto autor článku zdůrazňuje, že je žádoucí v rodině o účelu peněz mluvit a snažit se nalézt porozumění a shodu. S konsensem ohledně peněz pak všechno půjde líp. V rodinné firmě totiž peníze nejsou jen další komoditou. Jsou něčím, co ovlivňuje a utváří vztahy a stabilitu rodiny i firmy. Je to něco, co spojuje vlastníka, rodinu a podnikání.

Pro stabilitu rodinné firmy je toto téma velmi důležité. Za předpokladu, že se vám podaří najít společnou řeč, můžete předejít mnoha sporům. Vliv peněz na lidi a díky tomu i na celou rodinnou firmu je zcela zásadní. Proto je lepší toto téma otevřít dřív, než bude pozdě.


rodinne-firmy-jde-i-v-nich-v-prvni-rade-o-penize

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.