MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

„Rodinné podniky jsou zkostnatělé, nepřizpůsobivé a nepřejí novým nápadům.“ To je jen mýtus!

21.3.2016 —


Uznávaný zahraniční expert na rodinné firmy Danny Miller, který se věnuje strategickému managementu, pravidelně publikuje v předních periodicích na toto téma. Strategii a managementu se věnuje i ve svých knihách Managing for the Long Run, The Icarus Paradox nebo Organizations: A Quantum View. Ve svém článku na webu ffipractitioner.org vyvrací jeden z častých mýtů – že rodinné firmy bývají rigidní, nepřejí novým nápadům a podnikatelskému duchu vůbec.

Rodinné firmy jsou konzervativní a prakticky se jedná o přežitek. S tímto názorem se lze setkat nejenom u nás, ale i ve světě. I jeden známý podnikatel v oblasti internetu má v tomto ohledu jasno – rodina do podnikání nepatří, rodinu a potomky nechci svým podnikem zatěžovat.

Tvrzení, že rodinné firmy jsou ze své povahy konzervativní, je však jedním z mýtů a předsudků, které se k rodinnému podnikání váží. Není to tak, že by příbuzensky spjaté vlastníky jejich emoce a sentiment automaticky omezovaly v tom, jak nakládat s rodinným dědictvím. Naopak, díky tomu, jaký důraz kladou na dlouhodobý horizont, bývají rodinné firmy novým nápadům a podnikavosti obecně nakloněny. V tomto ohledu lze opět připomenout některé hlavní hodnoty, na kterých rodinné firmy stojí – podnikavost, práce, dlouhodobost, šetrnost a respekt k zaměstnancům i partnerům.

Obecně tedy platí, že rodinné podniky podporují inovace a nové přístupy. Rodinné firmy, ač často velmi šetrně, vydělané peníze investují do dalšího rozvoje. A to mnohdy efektivněji než státní podniky či velké korporace.

Valná většina firem při svém založení stejně čerpá z rodinných zdrojů, ať už ve formě řídících pracovníků nebo přístupu k rodinným úsporám. A vůbec to není tak, že by rodinné firmy byly odsouzeny k zamrznutí na jednom místě a postupnému zániku – i tradiční firmy jsou schopny přicházet s inovativními produkty, vstupovat na další trhy a nacházet nové příležitosti. Podívejme se na toto téma blíže ve třech jednotlivých fázích vývoje firmy.

1) Založení rodinného podniku

Tvrdí se, že při založení rodinného podniku brání příbuzenské vztahy, konzervatismus a sentimentalita k blízkým osobám tomu, aby byly získány prostředky z externích zdrojů. Počáteční kapitál tak může být nižší.

Jenže ve skutečnosti to bývá tak, že na začátku stojí práce, když ne celé, tak aspoň části rodiny. Externí investoři obvykle o účast a podíl vůbec nemají zájem. Několik lidí, kteří k sobě mají citovou vazbu a dobře se znají, mají dobrou šanci uspět. Každý ví, kdo má na co talent, každý ví, že ostatním může důvěřovat. Znají svůj společný cíl a vědí, že budou muset pracovat tvrdě. Toto platí pro rodinnou firmu, ale spíše výjimečně pro skupinu společníků, kteří se dají dohromady jen proto, aby rozjeli společný podnik. Rodinné firmy se mohou spolehnout na finanční kapitál od příbuzných, kteří je budou podporovat. Mohou se spolehnout na pomoc a odevzdanou práci právě tehdy, kdy je nejvíc potřeba – v prvních letech po založení nové firmy. Proto jsou ve skutečnosti rodinné podniky dvakrát až třikrát úspěšnější, co se týče délky jejich ekonomického života.

2) Fáze růstu

Tvrdí se, že vlastníci rodinných společností jsou příliš svázaní vlastními potřebami a vlastním pohodlím na to, aby mohli vydělané peníze prozřetelně investovat zpět do svého podniku. Tvrdí se, že kvůli tomu je růst rodinných firem podvázán a někdy i ochromen. Jak je to ve skutečnosti?

Právě naopak – rodina má často na paměti to, že podnik předá budoucím generacím. Dlouhodobý horizont je brán v úvahu, a proto pro svou spotřebu čerpají z firemních peněz jen skromně. Rodinný podnik vnímají jako rodinný odkaz. Jako něco, co budují a co chtějí předat dál. Proto myslí na budoucí vývoj a snaží se podpořit růst celého podniku i v budoucnu. Budují dobré vztahy s externími stakeholdery, budují dobré jméno firmy a starají se o své dodavatele a celou místní komunitu. Tyto tři faktory – skromná osobní spotřeba, investice do rozvoje podniku a budování dobrého jména – to vše je pro růst podniku příznivé i v dlouhodobém horizontu.

3) Potřeba inovací a nových přístupů

Tvrdí se, že rodinné firmy se bojí rizika a že jsou příliš konzervativní. Ale ve skutečnosti se ukazuje, že rodinné firmy mohou být úspěšné i v nestabilních a nejistých odvětvích, jako jsou například dynamicky se měnící obory v oblasti nejmodernějších technologií. Rodinné firmy opět mohou čerpat ze své schopnosti vhodně a rozvážně investovat, stejně jako z vybudovaných vztahů s dodavateli a zaměstnanci.

Inovace nacházíme zpravidla tam, kde je dostatek motivace, talentu a iniciativy. Nesmí také chybět týmová práce. A právě protože rodinné firmy investují ve srovnání s ostatními firmami více do rozvoje a tréninku svých zaměstnanců, je k nim jejich pracovní síla loajální. Pracovníci tak nepřecházejí do jiných firem a znalostní kapitál zůstává uvnitř rodinné firmy. Protože jsou rodinné firmy rozvážnými investory, vědí, že přínos mnoha inovací přichází postupně a pomalu. Zde v jejich prospěch opět hraje trpělivost a důraz, který rodinné vedení firmy klade na dlouhodobý horizont.

V rodinných firmách zkušení podporují mladé

Někdy se rodinná firma, která podniká ve stabilním, zavedeném odvětví, rozhodne využít svou nejmladší generaci. Místo toho, že by měnila a přeorganizovávala stávající podnik, spustí podnik nový, klidně i v jiném odvětví. Tradiční, dobře prosperující podnik poté slouží jako studnice znalostí a zásobárna finančního i lidského kapitálu pro podnik nový. Vybudovaná reputace a kontakty mohou také výrazně pomoci. Rozdílná vlastnická struktura a jiní manažeři následně izolují prosperující zavedený podnik od rizika, které s sebou nese nový podnikatelský plán. Nově vzniknuvší podnik se ale může snáz prosadit na nových, atraktivních trzích a v nejmodernějších odvětvích.

Problémy se rodinným firmám nevyhýbají, nejsou ale na denním pořádku

Samozřejmě že rodinné firmy mohou být sužovány vnitřními konflikty, neblahým nepotismem, nadržováním či problémy s nástupnictvím. Všechny tyto negativní jevy mohou zapříčinit vážnou krizi. Avšak v těch rodinných firmách, kde skutečně převládá důraz na dlouhodobou perspektivu, se obvykle podaří překonat sentimentální slabost. Majitelé se dovedou soustředit na to, co je pro firmu důležité a výhodné z hlediska jejího byznysu. Rodinná firma není něco z podstaty dysfunkčního; naopak, je to jeden z nejúspěšnějších typů společností vůbec.


rodinne-podniky-jsou-zkostnatele-neprizpusobive-a-nepreji-novym-napadum-to-je-jen-mytus

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.