MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodinný odkaz v kontextu nástupnictví – proč zůstat pospolu navzdory našim odlišnostem?

8.9.2023 —


Podnikatelské rodiny a zakladatelé rodinného bohatství často v procesu nástupnictví formulují něco, čemu říkáme rodinný odkaz. V systému tzv. family business governance známý jako „family legacy“.

Zahraniční podnikatelské rodiny s rodinným odkazem poměrně aktivně pracují a jsou si vědomy jeho důležitosti pro mezigenerační majetkovou kontinuitu. Rodinný odkaz v podnikatelských rodinách posiluje sounáležitost, a pokud je formulován způsobem, že se s ním většina členů rodiny ztotožní, je schopen posloužit jako opora v případě možných konfliktů ohledně správy majetku.

V našem pojetí je rodinný odkaz často spojován s minulostí. Tento pasivní pohled však nezachycuje již výše naznačené a mnohem dynamičtější pojetí, totiž že podstata rodinného odkazu s sebou nese také příležitost formovat budoucnost podnikatelské rodiny. 

Rodinný odkaz můžeme chápat jako žijící koncept přesahující prostor a čas. Rodiny, které ctí rodinný odkaz uvažují vždy v kontextu neznámé budoucnosti (v kontextu mezigeneračním, tj. děti našich dětí). Svá rozhodnutí tedy přijímají s ohledem na členy rodiny, kteří teprve přijdou na svět. Úspěšné multigenerační rodiny často diskutují o důvodech své pospolitosti a v souvislosti s formulací rodinného odkazu si kladou zejména tyto otázky:

  1. Proč bychom měli zůstat pospolu navzdory našim odlišnostem?
  2. Jak posílit věci, které nás spojují pro dobro nás všech?
  3. Co je náš společný cíl? Čeho chceme společně dosáhnout? 

Rodiny, které zůstávají pospolu po generace čerpají z toho, že úspěšně kombinují či propojují vybudovaná majetková aktiva a talenty svých jednotlivých členů. Rodinu s úspěšným rodinným odkazem, tj. tím, který je schopen přesáhnout prostor a čas / více generací, utváří společný závazek členů rodiny vybudovat a udržovat něco, co je větší než oni sami. Členové rodiny chápou svou historii, rozumí podnikatelským strategiím a budoucímu potenciálu rodiny, a to nejen v podnikání, ale také při samotné správě majetku. Umí si také poradit s tím, jak vyvážit touhu po kontinuitě při současné potřebě změn, které si žádá realita – často je totiž zásadní přizpůsobit vedení rodinné firmy a samotné podnikatelské rodiny potřebám doby a konkrétní situaci v rodině. 

Každá podnikatelská rodina vychází ze své jedinečné historie a čelí jedinečnému souboru rizik a příležitostí ve světě, kde se tempo změn jen stěží zpomalí. Kritickou úlohu zde může sehrát například rodinná rada jako komunikační platforma, na které jsou členové rodiny schopni vést rodinu kupředu a řešit strategické otázky, které se týkají nejen podnikání, ale i správy majetku. Do tohoto eko-systému podnikatelské rodiny často vstupují poradci z oblasti práva, správy majetku aj., kteří při utváření rodinné rady mohou působit jako manažeři rizik či příležitostí. 

Každá rodina je dědicem svého vybudovaného rodinného odkazu. Každý jednotlivý člen podnikatelské rodiny může k budování rodinného odkazu přispět. Otázkou zůstává, jaké bude toto „dědictví“ (zde nejenom ve smyslu majetkových aktiv, ale i vybudovaných hodnot té které podnikatelské rodiny) a jak si ho členové rodiny z nástupnické generace budou pamatovat. Zde může opět sehrát důležitou roli rodinná rada, která může přispět nejen v budování, ale i udržování rodinného odkazu jako souboru hodnot, tradic, úspěchů, zkušeností a majetkových aktiv podnikatelské rodiny. 

Závěrem je důležité mít na paměti, že vybudovat hodnotný rodinný odkaz a zachovat dědictví rodiny po generace vyžaduje mnohem více úsilí než důvtipně zhodnocovat majetková aktiva. Bohatství podnikatelské rodiny, která setrvává po generace, lze totiž chápat šířeji. Zahrnuje nejen finanční zdroje, ale především rodinný kapitál, který se projevuje v mnoha formách. Od rodinné harmonie, širšího smyslu pro růst, intelektuálního kapitálu až po osobní štěstí každého jednotlivého člena podnikatelské rodiny. 


rodinny-odkaz-v-kontextu-nastupnictvi-proc-zustat-pospolu-navzdory-nasim-odlisnostem

Zuzana Carbolová

Zuzana Carbolová je právník s orientací na privátní klientelu. Praktické zkušenosti má s vedením a řízením family office, kde se věnuje nástupnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu a zachování bohatství pro současné i budoucí generace podnikatelských rodin. Podílí se rovněž na přípravě systému tzv. family business governance, včetně vytváření rodinných ústav. Ve své právní praxi se zaměřuje na soukromé právo, zejména na oblasti práva rodinného, dědického a správy cizího majetku.