MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rozhovor s Pramoditou Sharmou

24.10.2016 —


For English scroll down please

Pramodita Sharma je jedním z vedoucích mezinárodních výzkumníků a pedagogů na poli rodinných firem. V současné době je profesorkou a také Daniel Clark Sanders Chair in Family Business na Grossman School of Business, na Univesity of Vermont a také hostující profesorkou na Kellogg School of Management’s Center for Family Enterprises na Northwestern University. Je nositelkou čestných doktorátů z Jönköping University ve Švédsku a University of Witten/Herdecke v Německu.

V rámci svého výzkumu se zaměřuje na proces nástupnictví, správu (řízení), inovace, závazky nastupující generace a vedení společnosti v rodinných firmách.

Je spoluautorkou 8 knih, publikovala přes 50 akademických článků a kapitol v rámci studia rodinných firem. Připomeňme The SAGE Handbook of Family Business (s autory Leifem Melinem a Mattiasem Nordqvistem), která je cílena na odborné publikum. Jako poslední mám na paměti Entrepreneurs in Every Generation (s Allanem Cohenem), která je napsána pro všechny členy podnikatelských rodin.

V současné době také působí jako šéfredaktor Family Business Review – vysoce hodnoceného vědeckého časopisu o rodinných firmách. Ve spolupráci s Markem Greenem v roce 2005 spoluzaložila Family Enterprise Research Conference. V roce 2012 založila UVMs Family Business Awards. A v roce 2013 spustila Global Family Enterprise Case Competition (je smutné, že do dneška se nezúčastnil žádný tým z ČR, snad se to brzy změní).

Rád bych také připomněl, že je držitelkou Barbara Hollander Award z 25. výroční konference pořádané Family Firm Institute a držitelkou Life Time Influence and Impact Award z 2015 Family Enterprise Research Conference.

Dovolil jsem si paní Ditě Sharmě položit pár následujících otázek:

V současné době působíte jako šéfredaktorka ve Family Business Review. Můžete českým čtenářům Family Business Review (FBR) krátce představit? Co je hlavním smyslem FBR? Věříte, že právě FBR může být zajímavým i pro české podnikatele, akademiky či poradce?

Ráda bych použila slova použitá Family Firm Institute – majitelem FBR a SAGE, vydavatelem tohoto časopisu: “FBR, který je publikován čtvrtročně od roku 1988, je odbornou publikací věnující se exkluzivně výzkumu dynamiky rodinných firem / rodinnou spravovaných firem, obsahujících firmy od opravdu velkých po firmy relativně malé.” 

FBR se nezaměřuje pouze na zakládající generace, ale také na rodinné firmy ve druhé či třetí generaci a starší, zahrnujíce některé z nejstarších (rodinných) firem na světě. Navíc jsou v časopise publikovány i interdisciplinární výzkumy o bohatých rodinách, trustech, rodinných nadacích a jejich správě.

FBR je vedoucím časopisem na poli výzkumu rodinných firem a já věřím, že pro české vědce i podnikatele má velký význam.

Ráda bych také zdůraznila, že dopad FBR stále roste a v současné době jsme jedním z vedoucích časopisů v rámci pěti nejlépe hodnocených vědeckých časopisů o podnikání na světě.

Kde vidíte důležitost rodinných firem v budoucnosti? 

Věřím, že rodinné firmy jsou velice důležitou součástí globální ekonomiky i lokálních ekonomik všech zemí. Jsou a stále budou převažující formou podnikání ve světě.

Pamatuji, jak McKinsey předpověděl, že v roce 2025 budou rodinné firmy  v rozvíjejících se ekonomikách představovat okolo 37 % všech firem s ročním výnosem více jak 1 bilion USD.

Vzhledem k tomu, že jste vedoucím akademickým pracovníkem na tomto poli, rád bych se Vás zeptal – co je Váš nejnovější největší projekt?

Entrepreneurs in Every Generation: How Successful Family Businesses Develop Their Next Leaders“ (“Podnikatelé v každé generaci: Jak úspěšné rodinné firmy rozvíjí své budoucí lídry”) je můj poslední projekt a má poslední kniha. Na příkladu více jak stovky rodinných firem z celého světa se v této knize snažíme načrtnout, jak nejpokrokovější rodiny připravují jednotlivé členy, celou rodinu, ale i firmu, aby zajistily rozvoj lídrů v každé generaci. Tato kniha není zaměřena na jednoho konkrétního člena rodiny, ani na pohlaví či konkrétní generaci. Rodinné firmy, které jsou úspěšné po generace, směřují ke kontinuálnímu rozvoji všech svých členů – mužů a žen, mladých i starých, pokrevních či přiženěných a přivdaných, rodinných i nerodinných členů – pro rozvoj jejich podnikatelských dovedností.

Co si myslíte o specializovaném vzdělávání členů podnikatelských rodin v oblasti managementu a vlastnictví rodinných firem? Co je největší výhodou takového vzdělání, proč by o něm měli majitelé rodinných firem uvažovat? Můžete jmenovat hlavní předměty vyučované v takových kurzech?

Jak už jsem řekla, jsem pedagog a vědec v oblasti rodinných firem už mnoho let. Svět rodinných firem je unikátní a velmi komplexní, a to díky překrytí tří systémů – rodiny, vlastnictví a podniku.

Věřím, že specializované vzdělání zaměřené na specifika rodinných firem je důležité a je jedním z faktorů, které mohou podnikatelským rodinám pomoci budovat své dynastie a překonat rizika procesu nástupnictví.

Nicméně, jak jsem zmínila, rodinné firmy jsou jiné než standartní korporace. Z tohoto důvodu by mělo být běžné vzdělávání v oblasti managementu upraveno pro potřeby majitelů rodinných firem.

Co jsme objevili – my, pedagogové, ale také poradci usilující o pochopení toho, co podnikatelské rodiny potřebují vědět. Věřím, že pochopení toho, co potřebují vědět je nezbytné pro řádné vytvoření našich kurzů / pro rozvoj vzdělávacích programů a tréninkových aktivit. A je velice důležité, že zainteresované osoby jim budou správně rozumět. V tomto ohledu bych ráda zdůraznila, že tyto potřeby se liší v závislosti na životních cyklech rodinných příslušníků, rodiny a firmy. Měli bychom rozlišovat mezi vzděláním a studijními potřebami individuálního člena rodiny a potřebami podnikatelské rodiny jako celku. Člen rodiny, na kterého se především soustředíme, je člen následující generace. Vzdělávací a studijní potřeby takového člena se zjevně liší od stejných potřeb zakladatele, protože kontext a příležitosti jsou zcela odlišné od těch, jaké měl právě zakladatel.

Jaké jsou trendy ve vzdělávání? I když před pár lety zde byly prakticky pouze single stand-alone kurzy pro rodinné firmy, v posledních několika letech vidím, že přibývají hlavní studijní obory a specializované studijní programy zaměřené na rodinné firmy. Odpovídajícím způsobem přibývají i krátkodobé kurzy (např. program na Kellogg School of Management, IMD). V současné době existují i online kurzy jako GEN v rámci Family Firm Institute.

Proč zájem o ně roste? Povědomí o specifikách rodinných firem roste. Demografický posun a setkávání se více generací na pracovišti hrají svou roli. Stárnoucí populace přináší nutnost potýkat se s problémy mezigeneračního předání vlastnictví a vedení firmy, stejně jako podnikatelského ducha.

Nedávno jsem se zúčastnila zajímavé studie, ve které jsme se pokusili shrnout současný stav vzdělávacích programů a souvisejících výzkumů v oblasti rodinných firem. Problémy, které bych ráda zmínila, a které by měli vědci i studenti řešit, jsou především mezigenerační konflikty a konflikty v rámci jedené generace, důvěra a protěžování příbuzných, sourozenecké vztahy, předmanželské smlouvy, řízení firmy atd.

Mohla byste nám říci, co považujete za relevantní výzvu pro rodinné firmy ve střední Evropě, které se právě nacházejí ve fázi přechodu z jedné generace do druhé nebo třetí? Mnoho lidí si myslí, že nástupnictví je jedna z nejnebezpečnějších výzev pro rodinné firmy, co myslíte vy?

Nejsem si jistá, co mohou být výzvy pro rodinné firmy v tomto specifickém regionu. Nicméně si myslím, že myšlenka rozvoje každého člena rodiny v oblasti vedení podniku a podnikatelských dovedností je stejně relevantní v každém regionu. Když se v rámci rodiny dovednosti osvojí, tak je mohou rodinní příslušníci využít buď k pokračování v rodinné firmě, k rozvoji nového podniku či k úspěšné kariéře v jiné firmě.

Mohla byste se s námi podělit o radu nebo myšlenku, kterou byste zdůraznila majiteli firmy v první generaci v době, kdy uvažuje nad budoucností své firmy a své rodiny?

Zjistili jsme, že pomáhá, když může majitel rodinné firmy přemýšlet o svém pracovním životě, o životě každého člena jeho rodiny a o firmě jako o jednotlivých kapitolách. Každá kapitola života (10-15 let pracovního života) musí mít jiný název a jiný příběh. Tento příběh, nejčastěji tvořený ze zkušeností z předešlé kapitoly, má ale vždy nový směr. Takové nové směry a kapitoly dělají život zajímavým a smysluplným pro každého člena rodiny. Mít vzrušující smysl života je to, co všichni zasluhují a chtějí. A lídři rodinných firem jsou na svých pozicích proto, aby umožnili osobám ve svém oboru žít takové životy. Takové, které se podobají jejich osobním zájmům.

ENGLISH: INTERVIEW WITH PRAMODITA SHARMA

Dear Dita, for me you are one of the leading international researchers and educators in the family business area. I summarize below shortly what I have read and heard about you:

You are currently a Professor and the Daniel Clark Sanders Chair in Family Business at the Grossman School of Business, University of Vermont and also a Visiting Professor at the Kellogg School of Management’s Center for Family Enterprises, Northwestern University. You hold honorary doctorates from the Jönköping University in Sweden, and the University of Witten/Herdecke in Germany.

In you research you concentrate on succession processes, governance, innovation, next generation commitment and entrepreneurial leadership in family enterprises.

You have co-authored eight books, published over fifty scholarly articles and book chapters on family business studies. I would mention SAGE Handbook of Family Business (w. Melin and Nordqvist) which is intended for scholarly audiences. My most recent book is Entrepreneurs in Every Generation (w. Cohen) which is written for all members of enterprising families.

You are currently also serving as the Editor of Family Business Review – a highly ranked journal of Business. With Mark Green, you have co-founded Family Enterprise Research Conference in 2005. In 2012, you have established the UVMs Family Business Awards. And, in 2013 you launched the Global Family Enterprise Case Competition (a pity that until now there was not team from the Czech Republic, hopefully it will change soon).

I would also like to mention that you have received Barbara Hollander award at the 25th anniversary conference of the Family Firm Institute and the Life Time Influence and Impact Award at the 2015 Family Enterprise Research Conference.

You are currently Editor in Chief of Family Business Review. Could you introduce to our Czech readers FBR shortly? What is the main purpose of FBR? Do you believe FBR could be of interest for businessmen, academics and advisors in Czech Republic?

I would use words used by the Family Firm Institute – the owner of Family Business Review and SAGE, the publisher of this journal: „Family Business Review (FBR), which is published quarterly since 1988, is a scholarly publication devoted exclusively to exploration of the dynamics of family-controlled enterprise, including firms ranging in size from the very large to the relatively small.

FBR is focused not only the entrepreneurial founding generation, but also on family enterprises in the 2nd and 3rd generation and beyond, including some of the oldest companies in the world. In addition, the journal publishes interdisciplinary research on families of wealth, family foundations and offices.

As FBR is currently the leading research magazine focusing on family businesses and I believe it brings great value to Czech researchers but also to Czech businessman.

I would also stress that impact factor of FBR is growing and we are currently ranked as one of the leading, i.e. within five top ranked, business journals worldwide. 

Where you see the importance of family firms for the future? 

I believe that family firms are extremely important part of our global economy and local economies of each country. They are and will likely remain the predominant form of business organization in the world.

I remember that McKinsey predicts that in 2025, family companies from the emerging world will account for around 37 % of all companies with annual revenues of more than 1 billion USD.

As you are a leading academic in this field, I would like to ask – what is your latest biggest project? 

Entrepreneurs in Every Generation: How Successful Family Businesses Develop Their Next Leaders’ is my latest project and book. In this book, looking at over a hundred family enterprises from around the world, we draw patterns of what the most progressive families are doing to prepare each individual, their family, and their enterprise to ensure they develop entrepreneurial leaders in each generation. This book is not focused on any specific family member or on any gender or generation. Instead, what we find it families that succeed generation after generation tend to continuously develop all members of their family – men and women, young and old, blood relatives and in-laws, family and non-family members – to build their entrepreneurial leadership skills.

What do you think about special education for members of business families in the area of „management and ownership of family firms“ – what is main advantage of such education, why owners should think about it? Could you name main subjects taught in such courses?  

As I said above, I am a teacher and researcher in the field of family firms for a number of years. The world of family firms is unique and very complex, due to overlap of three systems – family, ownership and enterprise.

I believe that a special education concentrated on the specifics of family firms is important and is of one of the factors which may help business families to build their dynasties and to overcome succession risks.

However, as I said family firms are different to standard corporations. Therefore, standard management education shall be modified in order to meet distinct needs of family firms’ owners.

What we have found out – we, educators, and also advisors struggle to understand precisely what business families need to know. I believe that good understanding of these knowledge needs is essential for a proper set up of our courses / development of educational programs and training activities. And it is very important that their stakeholders will understand them correctly.

In this respect I would like to stress that these needs differ according to the life cycles of family members, their family and the business. In this respect it should be distinguished between the educational and learning needs of individual family members and of entrepreneurial families. The core family member we focus on is the next generation member. The learning and education needs of these members very significantly from those of founders, because the context and opportunities are quite different from those experienced by the founder.

What are the trends in education? Although a few years ago there were practically only single stand-alone family business courses, in the past few years I see a growing number of majors and specific degree programs in the family business field. Correspondingly, there is a number of specialized short term courses (e.g. program at Kellogg School of Management, IMD). There are also currently not only standard programs but also on-line courses like GEN at the Family Firm Institute.

Why the interest is growing? Awareness of specifics of family firms is growing. Demographic shift and multiple generations in the workplace plays its role. Aging population brings a need to grapple with issues of transgenerational succession of ownership and leadership and entrepreneurial spirit.

I have recently participated in an interesting study in which we have tried to summarize the current status of education programs and related research in the area of family firms. Issues which I would like to mention in this respect, and which shall be dealt with by scholars and students, are primarily: inter- and intragenerational conflict, trust and nepotism, sibling relations, prenuptial agreements, governance etc.

Could you tell me what would you consider a relevant challenge for Central European family firms, which are currently in the period of transition from G1 to G2 or G3? Many people think that “succession” is the most dangerous challenge for family firms, what do you think?¨

I am not sure of what the challenges in this specific region are for FBs. You may have a better idea.

However, I think the idea of developing every family members’ leadership and entrepreneurial skills is very relevant to this region as well. Once skills are built, these members may continue in the same family firm or start a new enterprise or take on a career on other firms successfully.

Could you share with us an advice or idea which you would stress to an owner (G1) when contemplating about the future of his firm and his family? 

We find it helps if owners of family firms can think of their working life, and the life of each member of their family and enterprise in the form of chapters. Each chapter of life – 10-15 years of working life must have a different title and a different story. This story, most likely builds from the skills in previous chapter, but takes a new turn. Such new turns and chapters keeps life interesting and meaningful for each family member. Having an exciting purpose to life is what all humans deserve and want! And, leaders of family enterprises are wonderfully positioned to enable those in their domain to lead such lives anchored to a purpose that is aligned with their individual interests.


rozhovor-s-pramoditou-sharmou

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).