MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Trendy v rodinném podnikání

20.7.2018 — ,


Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR provedla ve spolupráci se společností Ipsos během měsíce května 2018 výzkum s názvem Trendy v rodinném podnikání. Pomocí telefonického dotazování, které trvalo průměrně 15 minut, bylo do výzkumu zapojeno 331 majitelů českých rodinných firem.

A co daný výzkum ukázal? Typickou charakteristikou rodinných firem je snaha o navození rodinného prostředí v celé firmě i pro zaměstnance, kteří nejsou členy rodiny. Majitelé rodinných firem se však ze svých zaměstnanců také snaží dostat maximální výkony. S tímto výrokem souhlasí 83 % dotázaných. 91 % majitelů rodinných firem zapojených do výzkumu také souhlasí s tím, že je nutné tuto strategii uplatňovat i na vlastní děti. Často je na členy vlastní rodiny využíván „přísnější metr“ než na ostatní zaměstnance.

Rodinné firmy nejsou nekonfliktní. Dochází-li v nich ke konfliktům, jedná se v 67 % o konflikty mezi příslušníky rodiny. Pouze v 21 % případů se jedná o konflikty mezi rodinným příslušníkem a zaměstnancem, který členem rodiny není. Většina rodinných firem řeší konflikty otevřenou diskuzí. I přes celkem vysoké procento konfliktů mezi rodinnými příslušníky je zcela běžnou praxí v rodinných firmách spolupráce manželů či partnerů. 65 % respondentů považuje spolupráci se svým životním partnerem za dobrou volbu.

Další část výzkumu se věnovala legislativnímu zakotvení rodinného podnikání v českém právním řádu, což je v letošním roce velmi aktuální téma. Oproti výzkumu z roku 2017 stoupl zájem o legislativní ukotvení o 34 %. Větší zájem se projevuje u malých rodinných firem (do 5 zaměstnanců), ze kterých by tuto změnu ocenilo 88 %. Rodinné firmy mají zájem o ukotvení v právním řádu především z důvodu zvyšování prestiže rodinného podnikání, nejde jim čerpání finanční podpory ze strany státu. Nejvíce by byla vítána mediální podpora příkladů dobré praxe či investiční pobídky pro rodinné firmy.

Současní majitelé považují za velmi důležité u svých potencionálních nástupců vystudování vhodné vysoké školy. 76 % potencionálních nástupců již má podle svých předchůdců toto vzdělání za sebou. 61 % dotázaných majitelů také souhlasí s tím, aby jejich nástupce absolvoval stáž v jiné rodinné firmě. Hlavními požadavky na nástupce jsou: pracovitost, zodpovědnost, čest, férovost, poctivost a spravedlnost.

80% většina dotázaných majitelů českých rodinných firem by preferovala postupné předání firmy do rukou svých potomků. Na prvním místě by se mělo předat řízení firmy, předání majetku je až druhotnou záležitostí. Překvapující se může zdát, že 65 % rodinných firem nemá a ani neplánuje mít připravený plán nástupnictví. Pro současné majitele je těžké se zcela vzdát své pozice ve firmě. 74 % z nich plánuje alespoň nějak zůstat ve firmě aktivní. 92 % respondentů si myslí, že by mohli být svým nástupcům užiteční.

V současné době se stává stále aktuálnějším tématem debata o tzv. rodinných ústavách. Z oslovených rodinných firem mají pouze 4 % takový dokument již vypracovaný. Právě sepsání rodinné ústavy může rodinné firmě pomoci při řešení rodinných konfliktů, které velmi často vznikají, překrývají-li se soukromé a pracovní problémy.

Celé zpracované výsledky výzkumu můžete v případě zájmu najít na tomto odkazu:

http://amsp.cz/wp-content/uploads/2018/05/Pr%C5%AFzkum-%C3%BAskal%C3%AD-genera%C4%8Dn%C3%AD-v%C3%BDm%C4%9Bny-V%C3%9DSLEDKY-s-koment%C3%A1%C5%99em-AMSP.pdf


trendy-v-rodinnem-podnikani

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.

trendy-v-rodinnem-podnikani

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).