MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem: Harmonické vztahy uvnitř rodiny

7.3.2016 —


Minulý týden jsme v článku Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem představili pět nejdůležitějších oblastí, o které je potřeba pečovat v případě zájmu o prosperující rodinný podnik. V tomto článku se budeme věnovat oblasti první, kterou je rodina a rodinné vztahy, které mohou, ač chceme nebo ne, chod firmy zásadně ovlivnit.

Rodinná firma může snadno podlehnout vnitřnímu konfliktu, a proto jsou rodinné neshody a třenice velkým rizikem pro její přežití. Může jít o peníze, o obsazování řídících pozic nekompetentními členy rodiny, o boje o moc související s nástupnictvím atd. Jak třenicím zabránit? Je dobré nějak regulovat to, jakou roli může člen dané rodiny hrát jako akcionář, jako člen představenstva a jako manažer.

Rodinné dohody drží firmu pohromadě a dávají jí jasný řád

Velké rodinné firmy, které přečkaly mnoho generací, vždy dovedly propojit faktor, že firmu vlastní určitá rodina, se silným smyslem pro účel a tak měly pokaždé stanoven nějaký chvályhodný cíl. Během desítek let úspěšné podnikající rodiny sestavily psané i nepsané dohody, které řeší témata, jako např. jakým způsobem bude obsazena správní rada firmy. Dále je v nich zpravidla stanoveno, že klíčová rozhodnutí musejí být přijímána konsenzem nebo kvalifikovanou většinou. Stanovují, jakým procesem dochází k výběru generálního ředitele. Tyto dohody také obsahují pravidla, podle kterých je třeba se řídit v případě, že dochází k pokusu o obsazení určité pozice členem rodiny. Jsou v nich také stanoveny určité limity finanční a korporátní strategie.

Tyto velice důležité dohody se vyvíjejí v čase a mění se i jejich interpretace. Rozhodnutí, která jsou přijímána na základě těchto rodinných dohod, mohou být činěna na rodinném fóru. Můžeme mluvit o několika typech rodinných fór. Například o rodinné radě, která reprezentuje různé větve a různé generace rodiny. Ta se však může zodpovídat širšímu rodinnému shromáždění, které se svolá ve chvíli, kdy je třeba dosáhnout konsenzu ohledně určité strategicky důležité otázky.

Pozice uvnitř úspěšné rodinné firmy si příbuzní musejí zasloužit

Rodinné firmy, které přečkají mnoho generací, obvykle dosazují do managementu lidi v závislosti na dosažených výsledcích. Jednotlivé přístupy se však mnohdy liší v závislosti na velikosti rodiny, na jejích hodnotách, na vzdělání členů rodiny, ale i na tom, ve kterém odvětví je firma aktivní. Některé firmy, jako například australská ROI Group, která nyní už běží pod částečným dohledem čtvrté generace svých majitelů, chtějí, aby členové rodiny nabrali pracovní zkušenosti jinde. Teprve po nějaké době mohou nastoupit na místa seniorních manažerů v samotné rodinné firmě. Na pozici však mohou nastoupit po schválení příslušným orgánem složeným z několika dalších členů rodiny. Navíc v případě firmy ROI Group je ještě musí schválit výbor složený z nezávislých expertů na daný byznys.

Jak se rodina postupně rozrůstá a vlastnictví se tak rozmělňuje, narůstá role rodinných orgánů a dalších institucí. Ty musejí posléze hrát hlavní roli v tom, aby vlastnictví i nadále mělo jasný smysl a aby byly rodinné hodnoty posilovány a neustále brány v potaz při rozhodování. Rodinné instituce také napomáhají dodat mladším generacím určitou pýchu a hrdost na to, jak jejich firma přispívá celé společnosti. Jejich cílem obvykle je přivést dohromady členy rodiny, kteří chtějí dělat něco pro obecné blaho. Může se jednat o aktivity v sociální oblasti, například o zřizování a řízení charitativních organizací. Také jsou pak často organizovány rodinné sešlosti, na kterých se utužují rodinné vztahy a kde mohou starší předávat své zkušenosti mladším akcionářům. Také na nich občas bývá formálně i neformálně hlasováno o nejrůznějších tématech.

Mnoho problémů, které musejí rodinné firmy ustát, plyne z vlastnické struktury daného podniku. Čím více generací je do podniku zapojeno, tím se struktura stává složitější. Této oblasti se budeme věnovat v dalším článku této série.

 Související články:

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem


pet-oblasti-zajmu-trvalych-rodinnych-firem-harmonicke-vztahy-uvnitr-rodiny

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.